REGULAMIN uczestnictwa w treningach w JOE STUDIO

I. WSTĘP

 1. Regulamin obowiązuje każdego korzystającego z obiektu: właścicieli, pracowników, partnerów biznesowych oraz klientów.
  2. Ćwiczący oświadcza, że nie ma przeciwwskazań do podejmowania treningów w Studiu, w zajęciach uczestniczy dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.

II. ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH GRUPOWYCH

 1. Z usług studia mogą korzystać tylko osoby, które wykupiły karnet oraz mają rezerwację na daną grupę.
 2. Treningi grupowe są podzielone ze względu na stopień zaawansowania. O możliwości dołączenia do danej grupy decyduje instruktor prowadzący. Osoby rozpoczynające treningi w studiu mogą zostać poproszone o odbycie jednej lub kilku sesji personalnych przed przystąpieniem do treningu w grupie.
 3. Na wszystkie zajęcia grupowe obowiązują zapisy. Zapisów dokonuje recepcja studia (kontakt 790 792 804). Możliwe jest również zapisywanie się na zajęcia za pośrednictwem aplikacji Gymsteer po uzgodnieniu z instruktorem prowadzącym.
 4. Liczebność grup: 4 osoby w grupach “Pilates na maszynach”, 10 osób w grupach na sali mat. Zastrzegamy sobie możliwość dopisania 1 dodatkowej osoby do grupy “pilates na maszynach” w wyjątkowych sytuacjach i jeśli łączna liczba osób w strefie treningowej nie przekracza 8 (nie licząc instruktorów).
 5. Grupy w grafiku przypisane są do konkretnych instruktorów. W wyjątkowych przypadkach zastrzegamy sobie jednak możliwość zmiany instruktora bez powiadamiania o tym fakcie klientów.

III. ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH PERSONALNYCH i DUETACH

 1. Terminy treningów personalnych i w duetach ustalane są bezpośrednio z instruktorem prowadzącym.
 2. Wszelkie zasady opłacania karnetów, zgłaszania nieobecności i ich odrabiania są identyczne z zasadami obowiązującymi na treningach grupowych, z zastrzeżeniem pkt V.5.
 3. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany instruktora prowadzącego dany trening po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie klienta.
  IV. ZASADY KORZYSTANIA Z „OPEN STUDIO”
 4. „OPEN STUDIO” to samodzielny trening na maszynach pilates, wykonywany bez opieki instruktora.
 5. Z „Open Studio” korzystać mogą jedynie klienci z minimum rocznym doświadczeniem w treningu pilates w naszym studiu i po uzyskaniu zgody instruktora prowadzącego.
 6. Przed wejściem na „Open Studio” pobierana jest jednorazowa opłata.
 7. Godziny, w których możliwe jest korzystanie z „Open Studio” podane są do wiadomości klientów za pośrednictwem profilu studia na Facebooku, oraz w wiadomości e-mail.
 8. Klient korzystający z „Open Studio” jest odpowiedzialny za swoje bezpieczeństwo, a także za sprzęt, z jakiego korzysta do treningu. W przypadku uszkodzenia, czy zniszczenia sprzętu klient zostanie obciążony kosztami naprawy lub wymiany sprzętu.
 9. W czasie wyznaczonym na „Open Studio” mogą być prowadzone zajęcia grupowe, personalne lub duety, więc nie wszystkie sprzęty w Pilatesowni są dostępne.
 10. Klient korzystający z „Open Studio” jest zobowiązany do podpisania oddzielnego oświadczenia.

V. KARNETY

 1. Zapisanie klienta do grupy jest możliwe tylko po wykupieniu karnetu.
 2. Wszystkie karnety mają 30-dniowy termin ważności i obejmują określoną liczbę treningów. To oznacza, że należy wykorzystać wszystkie wejścia z karnetu w czasie nie dłuższym niż 30 dni od daty startu karnetu.
 3. W przypadku uczestnictwa w 2 treningach w tym samym dniu rejestrowane są 2 wejścia z karnetu.
 4. Chcąc korzystać z zajęć “pilates na maszynach” i z zajęć na sali mat, należy wykupić 2 karnety. W takim przypadku cena karnetu tańszego jest obniżona o 10%.
 5. Karnety są imienne i nie można przekazywać ich innej osobie.
 6. Opłaty dokonane za usługi nie podlegają zwrotom ani wymianie. Niewykorzystanie karnetu w całości nie jest podstawą do żądania zwrotu dokonanej opłaty.
 7. Zamrożenie karnetu możliwe jest maksymalnie 2 razy w roku, jedno zamrożenie może trwać maksymalnie 14 dni. Chęć zamrożenia karnetu należy zgłosić w recepcji studia osobiście lub telefonicznie (sms – 790 792 804).

VI. NIEOBECNOŚCI NA ZAJĘCIACH – SKUTECZNE ZGŁASZANIE I ODRABIANIE

 1. Rezerwację na zajęcia można odwołać najpóźniej 1 dzień przed (minimum 18 h) terminem. Zgłoszenia dokonywane później są nieskuteczne.
 2. Niezgłoszona nieobecność na zajęciach, jak również nieobecność zgłoszona nieskutecznie (zbyt późno) nie może być odrobiona. Opłata za zajęcia zostaje pobrana z karnetu tak jak za obecność.
 3. Brak aktywnego karnetu nie zwalnia z obowiązku zgłaszania nieobecności. W takim przypadku niezgłoszenie nieobecności w regulaminowym terminie skutkuje pobraniem opłaty za zajęcia z kolejnego karnetu.
 4. Sytuacje losowe nie są podstawą do skutecznego zgłoszenia nieobecności w terminie późniejszym niż ustalony w niniejszym regulaminie.
 5. Sposób zgłoszenia nieobecności na zajęciach grupowych: w dni robocze (pn – pt) samodzielnie przez aplikację Gymsteer lub sms do recepcji (nr 790 792 804); w weekendy (sb-nd) tylko przez aplikację Gymsteer.
 6. Sposób zgłoszenia nieobecności na treningach personalnych i duetach – kontakt bezpośredni z instruktorem
 7. Nieobecności zgłoszone skutecznie można odrobić na grupie innej, niż tej ze stałą rezerwacją w czasie trwania karnetu, nie później niż 1 miesiąc od daty nieobecności. Jeśli odrabianie przenosi się na kolejny karnet, musi to być karnet na liczbę wejść nie mniejszą niż karnet ważny w czasie nieobecności.
 8. Nieobecności – nawet skutecznie zgłoszone – nie przedłużają ważności karnetu.
 9. Niezgłoszona lub nieskutecznie zgłoszona nieobecność 2 razy pod rząd skutkuje usunięciem stałej rezerwacji z grupy.

VI. ODWOŁANIE ZAJĘĆ PRZEZ STUDIO

 1. Zastrzegamy sobie możliwość odwołania zajęć:
  a) w przypadku zbyt małej liczby rezerwacji na daną grupę (poniżej 3 osób w przypadku “pilates na maszynach” i 4 osób w przypadku zajęć na matach)
  b) z przyczyn leżących po stronie instruktora, jeśli nie jest możliwe zabezpieczenie zastępstwa
  c) ze względu na “siłę wyższą”
 2. W przypadku odwołania zajęć przez studio recepcja lub instruktor prowadzący informuje o tym fakcie osoby zapisane na daną grupę, trening personalny lub duet oraz podaje możliwość odrobienia zajęć.
 3. W wyjątkowych sytuacjach, jeśli nie jest możliwe odrobienie zajęć odwołanych przez studio, możliwe jest przedłużenie ważności karnetu.

VII. PILATESOWY “SAVOIR VIVRE”

 1. Wszyscy przebywający w studiu mają wpływ na panującą w nim atmosferę. Dlatego apelujemy! Odnośmy się do siebie z życzliwością i szacunkiem. Nie dyskryminujemy nikogo ze względu na płeć, wiek, wygląd, rasę, poglądy polityczne, wyznanie, stan zdrowia itp.
 2. W trosce o komfort innych ćwiczących, a także instruktorów dbajmy o higienę osobistą. Upewnij się, czy przed treningiem nie potrzebujesz się odświeżyć, szczególnie jeśli ćwiczysz prosto po pracy. Ćwicz w czystym ubraniu wykonanego z oddychającego materiału. W studiu ćwiczymy bez obuwia, dlatego zadbaj o czystość stóp, a jeśli ćwiczysz w skarpetkach, noś czystą parę przeznaczoną do treningu.
 3. Chcemy zapewnić naszym klientom możliwość skupienia się i zrelaksowaniaw czasie wykonywania ćwiczeń. Dlatego w czasie trwania zajęć prosimy o mówienie ściszonym głosem. Prosimy o wyciszenie telefonów komórkowych lub pozostawienie ich w szatni. Dotyczy to wszystkich osób przebywających w studiu, także w strefie recepcji oraz w poczekalni.
 4. Zajęcia rozpoczynamy punktualnie. Rozgrzewka jest szczególnie ważną częścią treningu, więc jeśli się spóźniasz, nie tylko tracisz czas dla siebie, ale także narażasz się na kontuzję.
 5. Jeśli przychodzisz do studia z dzieckiem, odpowiadasz za jego zachowanie. Zastrzegamy sobie prawo do poproszenie klienta o opuszczenie studia wraz z dzieckiem, jeśli przeszkadza ono w zajęciach.
 6. Klienci są zobowiązani do dbałości o mienie studia, w szczególności o stan sprzętu wykorzystywanego do ćwiczeń. NIE UBIERAMY biżuterii ani ubrań, które mogą uszkodzić sprzęt! NIE UŻYWAMY fluidów do ciała i twarzy, które mogłyby trwale zabrudzić sprzęt.

VIII. INNE POSTANOWIENIA

 1. Po studiu poruszamy się w obuwiu zmiennym.
 2. Rzeczy osobiste pozostawiamy w zamykanych szafkach w szatni. Studio nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki. Po zakończeniu wizyty w studiu należy zostawić kluczyk w szafce.
 3. Korzystanie ze sprzętu poza zajęciami jest możliwe tylko i wyłącznie po uzgodnieniu tego z instruktorem.
 4. W studiu zabrania się spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających, palenia papierosów, e-papierosów i innych wyrobów tytoniowych.
 5. Ćwiczący nie mogą znajdować się pod wpływem napojów alkoholowych i środków odurzających. Instruktor ma prawo nakazać opuszczenie zajęć osobie, której zachowanie wskazuje na złamanie tego zakazu.
 6. Klient jest zobowiązany do zdezynfekowania używanego przez siebie sprzętu oraz szafki w szatni.
 7. Wszelkie uwagi należy zgłaszać bezpośrednio personelowi studia.
 8. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.

Informacja nt przechowywania i przetwarzania danych osobowych Klientów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz zgodnie z Ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) informujemy, iż Przedsiębiorstwo Społeczne Joe Studio Sp. z o.o. zbiera, przechowuje i przetwarza dane osobowe swoich Klientów. Informujemy, iż:

 • podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu realizacji usługi;
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
 • podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 • dane osobowe będą przechowywane przez cały czas trwania zgody Klienta na ich przechowywanie
 • w przypadku żądania usunięcia danych Studio nie ma możliwości świadczenia usług dla Klienta

Aby uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, zmienić je, przenieść lub usunąć z bazy danych należy skontaktować się ze Studiem mailowo na adres biuro@joestudio.pl lub telefonicznie pod numerem 790 792 804 Studio nie przekazuje, nie sprzedaje, nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą Klienta lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Klientów przepisów prawa.

Twój „pierwszy raz” na zajęciach Pilates w Joe Studio ?

Świetny wybór!!! Cieszymy się, że chcesz dołączyć do naszej Pilatesowej społeczności!!!

 1. Na pierwsze zajęcia przyjedź 15 min wcześniej i „zamelduj” się na recepcji Studia.
 2. Weź ze sobą obuwie zmienne, aby móc w komfortowy sposób poruszać się po całym Studio.
 3. Weź ze sobą przylegający do ciała, nie krępujący ruchów, wygodny strój sportowy. Pilates na maszynach ćwiczymy boso lub w skarpetkach.
 4. Woda i ręczniki dostępne są w Studio. Oczywiście jeśli chcesz możesz zabrać ze sobą swój ręcznik i wodę.
 5. Przywitaj się z Panią Anią na recepcji? Ona pomoże Ci odnaleźć Twój karnet lub założy nowy. W razie potrzeby oprowadzi Cię po Studiu lub udzieli Ci wszelkich niezbędnych informacji na temat innych zajęć i usług oferowanych przez nasze Studio.
 6. Zapoznaj się z regulaminem, zasadami rezerwacji terminów zajęć, zgłaszania nieobecności, odrabiania zajęć, płatności itp. aby uniknąć ewentualnych nieporozumień i cieszyć się bezstresowym treningiem. W razie jakichkolwiek wątpliwości, czy niejasności śmiało pytaj personel Studia!
 7. Zajęcia rozpoczynamy punktualnie. Postaraj się nie spóźniać! Pilates to jest Twój czas, czas dla Ciebie, wykorzystaj go w pełni?
 8. Po zakończonych zajęciach sprzęt przecieramy i pozostawiamy go w takim stanie jak go zastaliśmy (zmieniamy pętle, podnosimy podgłówki, zakładamy sprężyny itp) ponieważ dbamy o siebie nawzajem i szanujemy swój czas.

Do zobaczenia na zajęciach!
JOE Studio Pilates Team

Masz pytania ?

Zapraszamy do kontaktu z nami